Almindelige salgs-
og leveringsbetingelser for BF12

Generelt

Nedstående almindelige salg- og leveringsbetingelser (juni 1999) gælder for alle leverancer, der er eller skal leveres af BF12 A/S CVR. Nr. 21797995, Fabriksvej 12, 7441 Bording (herefter benævnt BF12 eller sælger). I det omfang, disse ikke er fraveget eller modificeret helt eller delvist ved anden skriftlig aftale. Ved køber menes den, til hvem tilbuddet er stillet, samt den, som har accepteret at købe en ydelse hos sælger.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført eksempelvis i købers generelle købsbetingelser, i købers ordreafgivelse eller stadfæstelsesskrivelse, er ikke bindende for BF12, medmindre BF12 skriftligt har erklæret sig indforstået med nævnte specielle vilkår.

Rådgivning

Al rådgivning fra BF12’s side, der ikke snævert relaterer sig til det købte, er fra BF12’s side udelukkende af vejledende art og kan derfor ikke påføre BF12 et rådgiveransvar.

Tilbud

Sælgers tilbud er gældende 4 uger medmindre andet er angivet i tilbuddet. Leveringstiden angivet i sælgers tilbud er kun bindende, såfremt accept tilkendegives indenfor 5 arbejdsdage for det gældende tilbud. Sælger forholder sig dækning af uforudseelige dokumenterbare produktionsomkostninger. Alle priser anført i sælgers tilbud er ab sælgers forretningsadresse, medmindre andet udtrykkeligt er anført i tilbuddet.

Ved tilbud på emner til overfladebehandling som sælger skal lakere, er det en forudsætning uanset tilbuds afgivelse at; emner skal være færdigpudsede på såvel flader, kanter og udfræsninger (ingen sav- og fræsespor m.m.) således at emner er klar og egnet til grunding og/eller lakering, derudover skal emner være rene og frie for snavs o.l., samt afblæst for slibe- og fræsestøv. Tidspunktet for sælgers levering til køber oplyses ved tilbuddets accept af køber.

Kontraktindgåelse

En endelig købsaftale er først indgået, når BF12 enten har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse til køber (og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser) eller har leveret det købte, hvad der end af disse tidsmæssigt må komme først.

Tekniske specifikationer

I de tilfælde, hvor køber i henhold til købsaftalen skal meddele BF12 nærmere specifikationer, som det købte, skal opfylde, er BF12 berettiget til selv at foretage de til det købtes færdiggørelse nødvendige specifikationer, såfremt køber ikke inden rimelig tid giver BF12 de fornødne oplysninger.

Hvis de af køberen meddelte specifikationer, viser sig vanskeligt gennemførlige, eller hvis de efter BF12’s skøn vil være uforsvarlige eller uhensigtsmæssige at gennemføre, er BF12 berettiget til efter nærmere orientering herom til køberen at foretage de ændringer af det købte, som BF12 måtte finde nødvendige og rimelige.

Leveringsklausuler

Leveringsklausulen er ”Ex Works (Inco terms 2020)”, men fraviges dog således, at køberen skal bekoste den nødvendige emballering i forbindelse med køberens fysiske overtagelse af det købte, hvis dette er angivet.

Tidspunkt for levering samt levering af emner til overfladebehandling

Ethvert aftalt eller af BF12 oplyst leveringstidspunkt eller leveringstidens længde er ikke bindende for BF12, idet den opgivne leveringstid kun er anslået af BF12 efter bedste skøn og forudsætter samtidig, at køber rettidigt har opfyldt alle nødvendige eller aftalte formaliteter eller vilkår, herunder bearbejdningsforhold en rettidig overgivelse af de nødvendige materialer til BF12, og at alle tekniske og andre nødvendige oplysninger til købsaftalens effektuering er kommet BF12 til kundskab.

BF12 forholder sig retten til at levere i rater.

Emner til behandling forudsættes frit leveret af køber på sælger forretningsadresse. Tidspunkt for levering af købers emner til sælger aftales ved aftaleindgåelse.

Forsendelse

Ved salg ”Ex Works (Inco terms 2020)” bærer køber alle forsendelsesomkostninger.

BF12 har ret til på køberens vegne og således på købers regning og risiko at formidle forsendelsen af det købte ved at indgå̊ den nødvendige transportaftale på en måde, som BF12 måtte finde mest hensigtsmæssig.

Forsinkelse

Såfremt der indtræder forsinkelse, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til BF12 at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og herved angive, at køberen agter at hæve købsaftalen, såfremt levering ikke sker indenfor denne frist.

Kun såfremt levering ikke er sket indenfor den af køber i hen hold til pkt. 9.1 fastsatte rimelige frist, og såfremt førnævnte frist er overskredet med mere end 30 dage, er køberen berettiget til at hæve aftalen, hvilket da i givet fald skal ske ved skriftlig meddelelse til BF12. Køber er dog ikke berettiget til at hæve for den del af det købte, der i henhold til pkt.2 er leveret til køber, inden køber har afgivet sin hævemeddelelse.

Udover den i pkt. 9.2 nævnte hævebeføjelse har køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse, og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

Specielle ansvarsfraskrivelsesklausuler

Ved ethvert køb indeholdende en eller anden form for individuel tilvirkning og/eller bearbejdning af det købte efter individuelle krav opstillet af køberen leveres det købte på en sådan måde, at det efter BF12’s overbevisning er konditionsmæssigt, men BF12 påtager sig intet ansvar herfor udover et ansvar for at levere det købte i sædvanlig god kvalitet i henseende til materiale og forarbejdning. Køber er derfor pligtig til selv at teste del købtes anvendelighed til den af køber påtænkte anvendelse, før end det købte anvendes hertil.

BF12 kan ikke pålægges ansvar for mangler og fejl, som er begrundet i de tekniske dokumenter, specifikationer eller oplysninger, som køber måtte meddele BF12 til købsaftalens gennemførelse, medmindre BF12 har handlet groft uagtsomt ved Ikke tage højde herfor.

Hvis det købte, skal inkorporeres af køberen i dennes produkter, og det viser sig, at det købte, ikke fungerer tilfredsstillende i køberens produkter, bærer køberen selv ansvaret herfor, hvis det købte, opfylder den aftalte specifikation med de eventuelle modifikationer heri, som BF12 er berettiget til at foretage i hen hold til pkt. 5.

Såfremt BF12 af køberen har fået overgivet materiale til videreforarbejdning, er BF12’s erstatningsansvar for skader pa de bearbejdede produkter samt for tab, som køberen måtte lide pa grund af sådanne skader, begrænset til det dobbelte af den aftalte pris for forarbejdningen.

Det er købers ansvar at emner som modtages til behandlinger, er forsikret mod brand, tyveri, vandskade samt force majeure, imens det er i sælgers varetægt.

Kvantum

I det omfang købsaftalen stipulerer, at BF12 til køberen skal levere et nærmere specificeret kvantum af et produkt, er det betragtes som kontraktmæssig ydelse, såfremt det leverede kvantum af det pågældende produkt, ikke afviger med mere end 10% fra det aftalte.

Såfremt kvalitetskrav ikke på forhånd er aftalt ved henvisning til referenceemne eller beskrivelse forudsætter sælger, at emnerne er egnet til den aftalte behandling – herunder at et tilfredsstillende resultat er muligt at opnå. Såfremt sælger undersøgelser viser, at resultatet af en aftalt behandling er usikkert, skal køber skriftligt erklære sig indforstået med ikke at gøre mangelkrav gældende mod sælger i den anledning, såfremt køber alligevel ønsker emnerne behandlet som aftalt. Såfremt køber ikke vil afgive en sådan skriftlig erklæring, er sælger berettiget til ikke at udføre den aftalte behandling, uden at dette anses for misligholdelse fra sælgers side og uden økonomisk kompensation af enhver art fra sælger til køber. Såfremt der i udbudsmaterialet er angivet såvel udfaldskrav som behandlingsmetode, har behandlingsmetoden forrang ved uoverensstemmelser mellem disse. Hvis intet andet er anført i sælgers tilbud, udføres som kvalitetskontrol i henhold til sælgers kvalitetssikringsprogram.

Mangler

Umiddelbart efter, at køberen fysisk har modtaget det, købte og inden ibrugtagning, skal køber undersøge det købte, som ordentlig forretningsbrug kræver, herunder kontrollere, hvorvidt det købte, er i overensstemmelse med den indgåede købsaftale, og det købtes brugbarhed til køberens påtænkte anvendelse.

Enhver reklamation over mangler skal indeholde en beskrivelse af den påberåbte mangel og skal ske skriftligt og være modtaget af BF12 senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Undlader køberen dette, mister køberen retten til at misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende.

Ethvert mangelkrav skal dog senest være gjort gældende inden 1 år efter levering af det købte.

Hvis en reklamation fremsættes for sent, men BF12 alligevel indlader sig i realitetsdrøftelser med køber i anledning af den fremsatte reklamation, sker dette ud fra rene kulance synspunkter, og uden at BF12 derved samtidig giver afkald på eventuelt senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent.

Såfremt der er mangler ved det leverede, som kan gøres gældende overfor BF12, er BF12 efter eget valg berettiget og forpligtet til indenfor rimelig tid enten at foretage om levering mod tilbagelevering af den mangelfulde del af det købte eller afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvorved manglen må anses for at være endeligt afhjulpet.

Efter afklaringen af reklamationsspørgsmålet har BF12 en frist, der svarer til BF12’s normale produktionstid for en leverance af den pågældende type, til at opfylde sine forpligtelser i henhold til pkt. 12.5. Såfremt dette ikke sker, kan køberen skriftligt give BF12 en sidste, rimelig frist for afhjælpning af manglen. Er BF12’s forpligtelser ikke opfyldt inden udløbet af førnævnte frist, kan køberen lade den nødvendige afhjælpning udføre for BF12’s regning, forudsat at køberen gør dette på en fornuftig og rimelig måde, eller hæve aftalen for så̊ vidt angår den mangelfulde del af det købte.

BF12 har, udover, hvad der ovenfor er bestemt, intet ansvar for mangler. Køber kan således Ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende ved mangler, end hvad der fremgår af ovenstående. BF12 hæfter således eksempelvis ikke under nogen omstændigheder, uanset eventuel uagtsomhed, for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader, opstået som følge af mangler ved det leverede.

Pris

De af BF12 opgivne og aftale priser er baseret på de på meddelelsestidspunktet gældende priser ekskl. Moms afgifter m.v. og med leveringsklausulen ”Ex Works (Inco terms 2020)”, inklusive emballering medmindre andet er angivet.

Alle aftalte priser fra BF12’s side er sket på grundlag af det tidspunkt for købsaftalens indgåelse gældende for niveau for materialepriser og øvrige omkostninger. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i materialepriser eller øvrige omkostninger, er BF12 berettiget til at regulere de aftalte priser med sådanne stigninger.

Udover den aftalte pris er BF12 berettiget til at kræve betaling for det arbejde, som påløber som følge af, at det materiale, den produktion Information eller de tegninger eller andet, som køberen har givet BF12, viser sig at være ufuldstændig eller behæftet med fejl.

Emballage faktureres kun særskilt, hvis dette er angivet, ellers er det inkl. i prisen.

Betalingsvilkår og ejendomsforbehold

Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarenter tilbage fra fakturadato af det til et enhver tid skyldige beløb inkl. tidligere tilskrevne renter, omkostninger m.v. med 2 % per påbegyndt måned, indtil betaling sker.

BF12 forbeholder sig retten til det solgte, indtil fuld betaling har fundet sted. I den udstrækning et ejendomsforhold er gyldigt efter gældende ret. I det omfang køberen ydes kredit, er køberen pligtig til efter påkrav fra BF12 at indgå en konsignationslignede aftale med BF12 for derved at sikre gyldigheden af BF12’s ejendomsforhold.

Force majeure

BF12 hæfter ikke for ikke opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger udenfor BF12’s kontrol, hvorved menes ethvert forhold, hvis opståen eller eksistens ikke kan karakteriseres som værende forårsaget af fejl eller forsømmelser fra BF12’s side (eksempelvis, men ikke begrænset hertil, strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller en væsentlige fordyrelse af disse leverancer målt i DKK, forhindret tilførsel eller manglende levering af råstoffer og hjælpestoffer eller leverancer i det hele taget af tilfredsstillende kvalitet, brand, naturforhold, mangel på transportmiddel, transportuheld, maskinnedbrud, krig, valutarestriktioner, forbud mod import/eksport, driftsforstyrrelser eller standsning i øvrigt), og som er egnet til at forsinke eller forhindre fremstillingen eller leveringen af det købte, eller som gør opfyldelse urimeligt byrdefuld for BF12.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidig på grund af en eller flere af de i pkt. 15.1 nævnte force majeure begivenheder, suspenderes leveringsforpligtelsen i det tidsrum, forhindringen varer med den virkning, at den således udskudte levering i enhver henseende anses for rettidig, hvoraf køber er uberettiget til at hæve købet, så længe der foreligger en force majeure situation.

Såfremt BF12 vil påberåbe sig force majeure, er BF12 forpligtet til straks at give køberen meddelelse herom med angivelse af årsag og den tid, forhindringen antages af vare. BF12 skal samtidig bestræbe sig på at ivervinde hindringen hurtigst muligt og efterfølgende opfylde sine kontraktlige forpligtelser snarest herefter.

Såfremt en force majeure situation varer eller af BF12 påregnes at vare udover 6 måneder, er såvel BF12 som køber berettiget til at annullere det indgåede køb, uden at dette skal anses for misligholdelse. I sådanne tilfælde kan køber derfor ikke gøre nogen misligholdelsesbeføjelser gældende overfor BF12.

Produktansvar

BF12 er ikke ansvarlig for person- eller tingsskader forvoldt af det leverede, medmindre det dokumenteres, at skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af BF12.

BF12 er ikke i noget tilfælde ansvarlige for formuetab, herunder for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

Køberen er forpligtet til uden ugrundet ophold at meddele BF12 skriftligt, såfremt køberen bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, eller at der er fare for, at der vil indtræde sådan en skade. En sådan meddelelse til BF12 fritager ikke køber fra at foretage de til skadens afværgelse eller minimering nødvendige foranstaltninger.

I den udstrækning, BF12 måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde BF12 skadesløs i samme omfang, som BF12’s ansvar er begrænset til i henhold til nærværende pkt. 16.

Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel produktansvarssag mob BF12.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber begrundet i produktansvar relaterende sig til det købte, skal køber straks underrette BF12 herom.

Tvistigheder

Alle tvister, der udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, afgøres ved anvendelse af dansk ret. Retten i Herning.

Enhver tvist, som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, herunder spørgsmål om produktansvar, skal afgøres ved voldgift.