Verdensmål hos BF12

FN’S Verdensmål for bæredygtig udvikling

I 2015 vedtog FN 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling med den hensigt at løse nogle af klodens største udfordringer inden 2030. 

Alle FN’S medlemslande er forpligtet til at omsætte målene til konkrete handlinger. Verdensmålene er for alle, og virksomheder og forbrugere spiller en central rolle.

I BF12 arbejder vi med FN’s Verdensmål hver dag, når vi kontinuerligt forsøger at sikre, at vores primære indsats for bæredygtighed og CSR matcher de områder, hvor vi har den største påvirkning igennem vores værdikæde.

Vi har udvalgt de Verdensmål, som er mest centrale for vores forretning:

  • 5 Ligestilling
  • 7 Vedvarende energi
  • 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 9 Industri, innovation og infrastruktur
  • 12 Ansvarligt forbrug og produktion
  • 13 Klimaindsats
  • 15 Livet på land
  • 17 Partnerskab

Verdensmål 5 (Ligestilling)

Verdensmål 5

I BF12 sikrer vi, at kvinder og mænd har de samme rettigheder og muligheder. Vi har nultolerance overfor mobning og sexchikane.

Vi har en whistleblowerordning, hvor medarbejdere og andre interessenter kan indberette kritisable eller ulovlige forhold i virksomheden.

Verdensmål 7 (Vedvarende energi)

Verdensmål 7

I BF12 har vi fokus på at optimere vores forbrug af energi. Det gør vi blandt andet ved at undersøge mulighederne for optimering af maskiner og processer i produktionen med forskellige reduktionstiltag. Vi køber 100 procent ren vindenergi og har procesvarme i det meste af fabrikken.

Vi arbejder kontinuerligt på at anvende mindst mulig energi til driften af vores virksomhed, og vi har derfor en ongoing proces i forhold til energioptimering og effektivisering.

Verdensmål 8 (Anstændige job og økonomisk vækst)

Verdensmål 8

Økonomisk vækst er en del af BF12’s DNA, og størstedelen af vores overskud går til at skabe yderligere vækst og arbejdspladser.

BF12 er en ejerledet virksomhed og udgør en solid og ansvarlig arbejdsplads for mange medarbejdere.

BF12’s produktion skaber arbejde til mange mennesker kloden rundt. Gennem ansvarlig leverandørstyring sikrer vi ordentlige arbejdsforhold.

Verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur)

Verdensmål 9

I BF12 arbejder vi målrettet på at have en bæredygtig infrastruktur med det lavest mulige CO2-udslip.

Vi er opmærksomme på nye, innovative og bæredygtige løsninger, vi følger med i udviklingen og bidrager til den på CSR- og miljøområdet.

Vi har fokus på, at vores indkøb af råvarer tager afsæt i en bæredygtig tankegang, herunder blandt andet ved at stille krav til vores leverandører.

Verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)

Verdensmål 12

Som produktionsvirksomhed er ansvarligt forbrug og produktion et af de områder, hvor BF12 har mulighed for at gøre den største forskel. Det er derfor også et af de områder, hvor vi tager det største ansvar.

Vores ERP-system sikrer en ansvarlig leverandørstyring i forhold til Code of Conduct, kvalitet, afvigelser, bæredygtighed samt certificeringer.

Vi har også en lang række sociale og miljømæssige krav, som vi selv, og sammen med eksterne partnere, løbende følger op på.

Vi har fokus på mere bæredygtige råmaterialer, og samtidig introducerer vi løbende flere og flere varer, der er produceret af genanvendte materialer eller restmateriale fra anden produktion.

BF12 kan også bidrage til et mere ansvarligt forbrug. Vi arbejder med alt fra bæredygtig emballage til produktets livscyklus, eksempelvis ved, sammen med vores leverandører, at udvælge og designe produkter, der holder længere.

Yderligere har vi fokus på, at vores produkter er produceret og designet på en måde, så de er lettere at skille ad med henblik på at genbruge de forskellige dele, hvor det er muligt.

Vi ønsker at medvirke til et ansvarligt forbrug blandt vores kunder, og vi kommunikerer løbende om fordelene ved at vælge produkter, der er lavet af mere bæredygtige råvarer, eksempelvis FSC-certificeret træ.

Vi er medlem af Global Compact Network for at sikre arbejdsrettighedstager og tager ansvar for dette.

Verdensmål 13 (Klimaindsats)

Verdensmål 13

BF12 er bevidst om klimaforandringerne, og at vores forretningsaktiviteter bidrager til disse forandringer. Vi arbejder konstant på at gøre vores faciliteter mere effektive, at omlægge til vedvarende energi og udfase fossile brændstoffer, hvor det er muligt, for på den måde at reducere vores CO2-aftryk.

Det er vores mål hele tiden at have styr på vores udledning, så vi kan blive bedre til at reducere den. Vi bliver aldrig CO2-neutrale, men vi gør vores bedste for at producere med mindst muligt CO2-aftryk.

Vi samarbejder også med vores leverandører og transportpartnere om at opsætte mål for reduktion af deres CO2-udledning.

Verdensmål 15 (Livet på land)

Verdensmål 15

BF12 arbejder for at minimere den negative miljøpåvirkning fra produktionen, herunder at udvikle nye løsninger.

Det gælder i forhold til råvarer og selve produktionen, herunder samarbejde med vores interessenter (underleverandører og kunder) for at minimere miljøpåvirkningen hele vejen rundt i vores værdikæde.

Verdensmål 17 (Partnerskab)

Verdensmål 17

Vi arbejder på at indgå partnerskaber for fælles at indfri FN’s Verdensmål sammen med kunder, producenter, distributører, underleverandører og andre interessenter.

Sammen har vi fokus på at bidrage til en bæredygtig udvikling af produkter og en effektiv udnyttelse af energipotentialer og materialer i hele værdikæden. Ligeså fokuserer vi på at skabe gennemsigtighed for alle i hele værdikæden.